Asistenčné služby pri vybavovaní DSB certifikátu

O elektrikárov je v Nórsku stále veľký záujem. 
Vo väčšine prípadov však nórski zamestnávatelia pre vykonávanie práce elektrikára vyžadujú, aby ste boli držiteľom nórskeho certifikátu DSB, ktorý slúži ako doklad Vašej odbornej spôsobilosti.
Keďže jeho vybavenie trvá vzhľadom na veľký počet žiadostí dosť dlho, v niektorých prípadoch k získaniu zamestnania ako elektrikár postačuje, že máte už žiadosť o DSB podanú a je teda v procese schvaľovania.
 
Naša personálna agentúra poskytuje asistenčné služby súvisiace s podaním žiadosti o DSB certifikát, prípravou potrebných podkladov, zabezpečením ich úradne overených prekladov a komunikáciou s patričným úradom.
Ide o platenú službu v cene 140 eur + poplatky za úradne overené preklady v zvýhodnenej cene cca 10-12 eur za stranu.
 
Samozrejme, týchto žiadateľov zároveň zaregistrujeme do našej databázy uchádzačov o zamestnanie a už počas čakania na vystavenie certifikátu im vieme ponúknuť vhodné voľné pracovné miesto, až sa také vyskytne.
 
Podklady potrebné k podaniu žiadosti o DSB certifikát:
 
1. Štruktúrovaný životopis (CV) s osobnými údajmi, datovaným vzdelaním a datovanými relevantnými praktickými skúsenosťami v danej profesii, na ktorú chcete mať povolenie na prax v Nórsku.
2. Kópia originálu vysvedčenia zo školy alebo osvedčenia o vzdelaní vrátane zoznamu predmetov a prepisu známok a učebných osnov ukončeného vzdelania + jeho úradne overený preklad.
3. Kópia originálu osvedčenia o ukončení učňovskej praxe (Ak je to súčasť vzdelania v krajine, v ktorej ste získali svoju odbornú kvalifikáciu.) + jeho úradne overený preklad.
4. Kópia originálu živnostenského oprávnenia v elektrotechnických odboroch,  osvedčenie remeselníka, technické alebo iné osvedčenie o odbornej spôsobilosti pre elektrotechnikov (príslušná vyhláška) + ich úradne overený preklad.
5. Originál referencií/odporúčacích listov od súčasných alebo bývalých zamestnávateľov ako dôkaz najmenej jednoročnej praxe v danej profesii počas predchádzajúcich 10 rokov po ukončení štúdia. (Praktické skúsenosti v danej profesii musia pochádzať z inej krajiny mimo Nórska) + ich úradne overený preklad.
6. Kópia pasu.
 
Akýkoľvek iný druh dokumentácie, ktorý môže pomôcť pri uľahčení spracovania žiadosti, je vítaný.
 
Pozn:
Ak originály uvedených dokumentov nie sú vystavené v angličtine, švédčine alebo dánčine, musia byť preložené buď do angličtiny, alebo do nórčiny. Všetku dokumentáciu musí preložiť certifikovaný úradný prekladateľ. To vieme zabezpečiť s cca 50% zľavou v porovnaní s bežnou cenou takéhoto prekladu.
 
Tento zoznam vyzerá byť dosť dlhý, no určite máte väčšinu z potrebných dokladov niekde odložené a pri nich teda postačí zabezpečiť len vyššie spomínaný úradný preklad.